Warunki uczestnictwa

1. Wprowadzenie

Strona internetowa MOBROG - www.mobrog.com/pl ("Strona") i serwis ("Serwis") stanowią obecnie własność i są zarządzane przez SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Niemcy (zwane dalej "MOBROG", "Stroną" lub "Serwisem").

2. Akceptacja warunków

Członkostwo w Serwisie jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania warunków, postanowień, zawiadomień i wyłączeń odpowiedzialności przewidzianych w niniejszym dokumencie i w innych miejscach na Stronie, zwanych dalej wspólnie "Warunkami Umowy" ("WU").

SKŁADAJĄC WNIOSEK O CZŁONKOSTWO NA STRONIE LUB KORZYSTAJĄC Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI DOSTĘPNEJ NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WU.

W przypadku braku zgody na nasze WU, których integralną częścią jest nasza Polityka Prywatności, należy natychmiast zamknąć konto, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie. Niniejsza Strona została stworzona w celu osobistego korzystania z niej przez Użytkowników, które podlega WU wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami oraz innym zasadom lub wytycznym na tej Stronie. MOBROG ma prawo przerwać usługę w każdej chwili, za wcześniejszym dwutygodniowym wypowiedzeniem. Należy regularnie sprawdzać zmiany niniejszych Warunków Umowy, ponieważ zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w każdej chwili ze względów prawnych lub istotnych wymagań serwisu. Datę aktualnej wersji WU wskazano powyżej.

3. Opis Serwisu

Program członkowski MOBROG działa jako panel badawczy dla osób, które dobrowolnie zarejestrowały się na Stronie ("Użytkownicy") i wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszych WU. Użytkownik może uczestniczyć w oferowanych badaniach związanych z Serwisem i prowadzonych przez MOBROG lub osoby trzecie. Użytkownik nie ma roszczenia o udział w badaniach lub uzyskanie zaproszeń.

4. System nagród MOBROG

Użytkownicy mogą zostać zaproszeni drogą mailową do udziału w pewnym badaniu ze wskazaniem na ewentualną nagrodę, którą mogą otrzymać za ważne (w rozumieniu WU) ukończenie takiej czynności. E-mail z zaproszeniem może zawierać szczegółowe informacje o ewentualnej nagrodzie.

W niektórych przypadkach, jeśli dana ankieta nie jest już dostępna lub Użytkownik nie nadaje się do badania z jakiejkolwiek przyczyny, może on zostać skierowany do podobnego, ale inaczej nagradzanego badania. Użytkownik ma prawo zrezygnować z przeprowadzenia takiego badania.

Użytkownik nie otrzyma nagrody, jeśli jego odpowiedzi na ankietę zawierają nieprawidłowe i/lub nieprawdziwe informacje. Nieprawdziwe i/lub nieprawidłowe informacje mogą skutkować anulowaniem członkostwa.

Członkowie mogą wypłacić swoje zgromadzone nagrody po osiągnięciu progu wypłaty $6.25. Płatności dla członka są ograniczone do jednego przelewu dziennie w wysokości $6.25 (sześć dolarów i dwadzieścia pięć centów).

Nagrody nie mogą być przekazane innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

5. Warunki członkostwa

Możliwe jest, że operator Strony się zmieni i że serwis MOBROG, łącznie z danymi Użytkownika, zostaną przekazane nowemu operatorowi. Użytkownik wyraźnie zgadza się na ewentualne przyszłe zmiany operatora. MOBROG powiadomi Użytkownika drogą mailową o każdej zmianie operatora przed przekazaniem danych, a Użytkownik będzie mógł sprzeciwić się przekazaniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności.

Użytkownik wyraźnie zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail od MOBROG.

MOBROG zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail, które nie zawierają zaproszeń do udziału w badaniach i za które Użytkownik może nie być nagradzany. Wiadomości takie mogą obejmować aktualizacje systemu; komunikaty administracyjne; specjalne żądania itp. MOBROG nie ma obowiązku zapewnienia Użytkownikom konkretnej liczby możliwości zdobycia nagrody lub wysyłania wiadomości do Użytkowników.

Jako warunek członkostwa Użytkownik oświadcza, że:

 1. ma co najmniej 18 lat;
 2. używa unikalnego adresu e-mail;
 3. jest stałym mieszkańcem Polski;
 4. wszystkie informacje dostarczone przez Użytkownika są kompletne, prawdziwe i dokładne;
 5. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że w przypadku zamknięcia konta z powodu naruszenia niniejszej Umowy, Punkty MOBROG oraz wymagalne lub nieodebrane nagrody przepadną, a Użytkownik straci prawo do udziału w programie, w tym do wszystkich dotychczasowych ofert i nagród;
 6. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że warunki otrzymania nagrody, oprócz tych zamieszczonych w niniejszych WU, zostaną opublikowane oddzielnie i będą uregulowane przez oficjalny regulamin badania ogłoszony Użytkownikowi;
 7. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że MOBROG nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub organów państwa za podatki lub utratę jakichkolwiek korzyści w następstwie przyznania nagrody przez MOBROG;
 8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta na Stronie*;
 9. Użytkownik ma obowiązek informować MOBROG o każdej zmianie swoich danych osobowych, w szczególności o zmianie adresu e-mail, ponieważ nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem PayPal na adres e-mail podany w profilu konta;
 10. Użytkownik ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do swojego konta i nie umożliwi innym osobom dostępu do konta. W przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń Użytkownik zawiadomi natychmiast MOBROG; oraz
 11. Użytkownik nie może używać zautomatyzowanych środków, w tym skryptów, pająków, robotów, botów, przeszukiwarek i innych podobnych, w związku z udziałem w zbieraniu Punktów MOBROG lub jakąkolwiek inną aktywnością na Stronie.<

MOBROG może według własnego uznania i bez podania przyczyny odrzucić każdy nowy wniosek członkowski od jakiejkolwiek osoby. MOBROG zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta danego Użytkownika w przypadku, gdy udziela on nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji lub w inny sposób narusza niniejsze WU.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Strony powiązane

MOBROG może udostępniać linki do stron internetowych osób trzecich ("Strony Powiązane"). O ile nie wskazano inaczej na Stronie, Strony Powiązane nie są w żaden sposób sprawdzane, kontrolowane lub badane przez MOBROG. MOBROG nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność, reklamy, produkty lub inne materiały na Stronach Powiązanych lub na jakichkolwiek dodatkowych linkach na nich umieszczonych. O ile nie wskazano inaczej na Stronie, takie linki nie oznaczają aprobaty lub związku MOBROG ze Stronami Powiązanymi. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest przestrzeganie zasad i wytycznych, jeśli takie istnieją, mających zastosowanie w przypadku korzystania ze Stron Powiązanych. W żadnym wypadku MOBROG nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, wobec innych osób za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające lub spowodowane przez umieszczenie lub korzystanie z linków do Stron Powiązanych, z samych Stron Powiązanych lub informacji bądź materiałów dostępnych za pośrednictwem tych Stron. Wszystkie pytania należy kierować do administratora Strony lub Webmastera. MOBROG zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, zmiany, odrzucenia lub usuwania dowolnej funkcji lub linku do jakiejkolwiek Strony Powiązanej ze Stroną i/lub do wprowadzania innych funkcji lub linków do innych Użytkowników bez uprzedzenia i według własnego uznania.

7. Polityka prywatności

Informacje gromadzone i wykorzystywane przez niniejszą Stronę są uregulowane przez Politykę Prywatności MOBROG.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

MOBROG stara się, aby jego usługi były dostępne dla możliwie dużej liczby Użytkowników. Ze względu na dużą różnorodność techniczną dotyczącą sprzętu, systemów operacyjnych, typów przeglądarek i innych specyfikacji technicznych, MOBROG nie może zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami, systemami operacyjnymi i przeglądarkami. Jeżeli korzystanie z MOBROG nie jest możliwe na niektórych urządzeniach, nie można tego uznać za akt dyskryminacji lub celowe wykluczenie z serwisu pojedynczych osób przez MOBROG.

Wyłącza się odpowiedzialność za przydatność Serwisu do uzyskania dostępu i używania reklamowanych produktów i usług, których dostarczenie zaoferowano lub które zostały dostarczone za pośrednictwem Serwisu oraz za informacje przedstawione w Serwisie. W tym zakresie MOBROG wyłącza w szczególności gwarancję, że Serwis będzie nieprzerwany lub wolny od błędów; że usterki zostaną naprawione, że Serwis lub serwer, który go udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, że korzystanie lub skutki korzystania z Serwisu, lub materiały udostępniane w ramach Serwisu, będą poprawne, dokładne, punktualne lub niezawodne.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo MOBROG, jego spółki dominujące, spółki zależne, powiązane, kadra kierownicza i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe szkody, dotyczy to między innymi odszkodowania za utratę zysków, wartości firmy, używania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli MOBROG został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód), za wyjątkiem utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz rażącego niedbalstwa lub gwarancji prawnych niezależnych od niedbalstwa; wynikające z:

 • korzystania lub niemożności korzystania z usługi;
 • wykorzystania lub polegania na informacji opublikowanej na stronie internetowej;
 • kosztów nabycia towarów i usług zastępczych spowodowanych nabyciem lub uzyskaniem towarów, danych, informacji lub usług lub otrzymaniem wiadomości lub zawarciem transakcji za pośrednictwem lub od Serwisu;
 • nieautoryzowanego dostęp lub zmiany transmisji Użytkownika lub jego danych;
 • twierdzeń lub działań osób trzecich dotyczących Serwisu; lub
 • wszystkich innych spraw związanych z Serwisem.

SPLENDID RESEARCH GmbH lub jego następca nie jest obowiązany do wydawania Nagród, które mają związek lub wynikają z nieprawidłowego wykorzystania lub nadużycia Strony lub wydawania ich osobom, które dostarczyły nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane osobowe.

10. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zwolni MOBROG, jego spółki dominujące, spółki zależne, powiązane, kadrę kierowniczą i pracowników od odpowiedzialności za wszystkie postępowania, roszczenia, powództwa, żądania, odszkodowania, zobowiązania, koszty i opłaty, w tym za uzasadnione koszty prawne, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z

 • korzystaniem ze Strony, informacji lub treści na niej publikowanych;
 • z udziałem w programie członkowskim Serwisu lub z używaniem loginu i hasła użytkownika przez inne osoby;
 • lub z niemożnością korzystania z Serwisu.

11. Rozwiązanie umowy

Zawieszenie konta Użytkownika

Jeżeli adres e-mail Użytkownika okaże się nieprawidłowy lub nieprzydatny do użytku, jego konto zostanie zawieszone na okres 30 dni licząc od dnia, w którym dowiemy się o problemie. W okresie zawieszenia Użytkownik będzie miał dostęp do konta, ale nie będzie otrzymywał zaproszeń do udziału w badaniach ani innych wiadomości e-mail, dopóki adres e-mail nie zostanie przez nas ponownie zatwierdzony. Aby zmienić adres e-mail, należy skontaktować się z naszym działem obsługi, podając poprzedni i nowy adres e-mail.

Rozwiązanie umowy członkostwa przez Użytkownika

Użytkownik ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy między Użytkownikiem a MOBROG w dowolnym czasie, bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez zwykłe usunięcie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik nie będzie miał prawa do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania lub zaspokojenia roszczeń wobec MOBROG. Jeśli Użytkownik zakończy swoje członkostwo, przepadają wszystkie wymagalne lub niedostarczone nagrody.

Rozwiązanie umowy dotyczącej bezpłatnych usług przez MOBROG

MOBROG ma prawo do rozwiązania każdej umowy dotyczącej korzystania z jego usług z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

Rozwiązanie umowy z ważnych powodów

Prawo MOBROG do rozwiązania umowy i zakończenia członkostwa z poważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. MOBROG może powołać się na poważne przyczyny w szczególności, gdy Użytkownik nie przestrzega lub narusza istotne postanowienia niniejszej Umowy. W takim przypadku MOBROG ma prawo wykluczyć Użytkownika z dostępu do oferowanych usług w danym momencie i na przyszłość. W takim przypadku MOBROG usunie konto Użytkownika oraz wszystkie jego treści w zakresie przewidzianym przez prawo.

MOBROG w szczególności zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkostwa bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 • konto Użytkownika było zawieszone przez okres ponad 10 miesięcy;
 • Użytkownik korzysta z konta w celu wysyłania łańcuszków lub korespondencji masowej;
 • Użytkownik uskutecznia lub obsługuje nielegalną sprzedaż lub dystrybucję piramidalną lub strukturalną;
 • Użytkownik uskutecznia lub obsługuje komunikację treści pornograficznych lub napastliwych w sposób naruszający ochronę małoletnich i dobra osobiste;
 • Użytkownik korzysta z MOBROG w celu publikowania treści ekstremistycznych lub naruszających Konstytucję;
 • Użytkownik nie stosuje technicznych środków ostrożności;
 • Użytkownik rozprzestrzenia wirusy i/lub złośliwe oprogramowanie;
 • Użytkownik kopiuje część usług lub cały Serwis;
 • Użytkownik udostępnia lub odtwarza dowolny kod źródłowy w celu sprzedaży, nadużycia lub zniszczenia;
 • Użytkownik jest zaangażowany w przetwarzanie i/lub automatyczny odczyt oprogramowania, katalogów, danych lub treści z Serwisu MOBROG;
 • Użytkownik tworzy, udostępnia, publikuje lub integruje zewnętrzne aplikacje lub inne nieistotne treści do Serwisu MOBROG.

Jeśli MOBROG rozwiązuje umowę członkowską, przepadają wszystkie wymagalne lub niedostarczone nagrody. Jeżeli umowa członkowska została przez nas rozwiązana, Użytkownik nie będzie miał prawa do ponownej rejestracji w przyszłości.

12. Własność intelektualna

Wszystkie strony i treści na niniejszej Stronie oraz na związanych z nią ankietach, w tym między innymi teksty, grafiki, audio, video, zdjęcia, ankiety, logo lub inne materiały stanowią własność intelektualną lub przedmiot autoryzacji udzielonej MOBROG i jego licencjodawcom, partnerom biznesowym i podmiotom powiązanym, w tym wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, patenty oraz tajemnice handlowe w nim zawarte. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, tworzyć utworów pochodnych, ponownie publikować, wyświetlać, przekazywać, publikować, transmitować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób treści dostępnych na niniejszej Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody MOBROG.

13. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu, bez względu na regulację tego kraju dotyczącą kolizji praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie uchylone, podczas gdy pozostałe postanowienia będą podlegać wykonaniu. Nagłówki mają jedynie charakter informacyjny i w żaden sposób nie określają, ograniczają, interpretują lub opisują celu lub zakresu danej sekcji. Zaniechanie działania wobec naruszeń Użytkownika lub innych osób nie stanowi zrzeczenia się naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia i umowy zawartej z Użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu.

14. Pytania

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków Umowy, prosimy o kontakt drogą mailową za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na niniejszej stronie internetowej.

15. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy okaże się nieważna z jakiejkolwiek przyczyny, zostanie zastąpiona odpowiadającym jej tekstem, który jest ważny i równoznaczny z zamierzonym znaczeniem. Reszta umowy pozostanie nienaruszona i ważna.

Image of a cookie with a bite taken out