Podmienky účasti

1. Úvod

Webovú stránku MOBROG – www.mobrog.com/sk (ďalej len „Stránka“) a službu (ďalej len „Služba“) v súčasnosti vlastní a prevádzkuje spoločnosť SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Nemecko (ďalej len „MOBROG“, „Stránka“ alebo „Služba“).

2. Prijatie podmienok

Členstvo v službe je podmienené prijatím a dodržiavaním termínov, podmienok, oznámení a zrieknutia sa práv uvedených v tomto dokumente a inde na webe, ktoré sú ďalej uvádzané spoločne ako „Zmluvné podmienky“ („ZP“).

PODANÍM ŽIADOSTI O ČLENSTVO NA STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NIEKTOREJ Z DOSTUPNÝCH SLUŽIEB NA TEJTO STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS, ŽE BUDETE VIAZANÝ/-Á VŠETKÝMI PODMIENKAMI TÝCHTO ZP.

Pokiaľ nesúhlasíte s našimi ZP, ktoré zahŕňajú začlenenie našich Zásad ochrany osobných údajov, musíte okamžite ukončiť váš účet podľa pokynov, ktoré sú uvedené na Stránke. Táto Stránka je k dispozícii pre osobné využívanie členov v súlade s týmito ZP a všetkými ďalšími zmenami a všetkými inými pravidlami alebo pokynmi uvedenými na tejto Stránke. MOBROG má právo ukončiť poskytovanie služby kedykoľvek dva týždne po odoslaní upozornenia. Tieto Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne kontrolovať, pokiaľ ide o zmeny, pretože si vyhradzujeme právo ich kedykoľvek zmeniť z právnych dôvodov alebo z dôvodov základných požiadaviek na služby. Dátum aktuálnej verzie týchto ZP je uvedený vyššie.

3. Popis Služby

Členský program MOBROG je prevádzkovaný ako prieskumný panel pre jednotlivcov, ktorí sa dobrovoľne prihlásia na stránku („Členovia“) a ktorí poskytnú svoj súhlas a budú konať podľa týchto ZP. Člen sa môže zapojiť do ponúkaných prieskumov súvisiacich so službami, ktoré ponúka MOBROG alebo tretie strany. Člen má právo zapojiť sa do prieskumov alebo dostávať pozvánky.

4. Odmeňovací systém MOBROG

Členovia môžu byť vyzvaní e-mailom zúčastniť sa určitého prieskumu v súlade so špecifikáciami určitej odmeny, ktorú môžu získať za platné (v súlade s týmito ZP) dokončenie tejto činnosti. E-mailová pozvánka môže obsahovať konkrétne informácie o možnej odmene.

V niektorých prípadoch, pokiaľ už daný prieskum nie je k dispozícii, alebo Člen nie je vhodný pre daný prieskum z akéhokoľvek dôvodu, môže byť presmerovaný na podobný, avšak inak odmeňovaný prieskum. Člen má právo zdržať sa účasti v týchto prieskumoch.

Člen nezíska odmenu, ak jeho odpovede na prieskum obsahujú neplatné a/alebo nepravdivé informácie. Nepravdivé a/alebo neplatné informácie môžu mať za následok zrušenie členstva.

Členovia môžu svoje nahromadené odmeny vyberať, keď dosiahnu prah výplaty $6.25. Platby pre člena sú obmedzené na jeden prevod denne v sume $6.25 (šesť dolárov a dvadsaťpäť centov).

Odmeny nemožno preniesť na iných Členov ani na tretie strany.

5. Podmienky Členstva

Je možné, že sa zmení prevádzkovateľ Stránky a že budú služby MOBROG, vrátane vašich údajov, prevedené na nového prevádzkovateľa. Týmto výslovne súhlasíte s možnou budúcou zmenou prevádzkovateľa. MOBROG vás upozorní e-mailom o zmene prevádzkovateľa pred prevodom údajov a budete mať nárok prevod namietať v súlade s ustanoveniami našich Zásad ochrany osobných údajov.

Týmto výslovne súhlasíte s prijímaním e-mailových správ zo služby MOBROG.

MOBROG si vyhradzuje právo vám čas od času posielať e-mailové správy, ktoré nebudú obsahovať pozvánky na zapojenie sa do prieskumu a za ktoré nemôžete byť odmeňovaný/-á. Takéto správy môžu zahŕňať aktualizácie systému, administratívne oznámenia, špeciálne požiadavky, atď. MOBROG nemá povinnosť poskytnúť vám konkrétny počet príležitostí na získanie odmeny ani vám posielať správy.

Ako súčasť podmienky členstva vyhlasujete a potvrdzujete, že:

 1. máte minimálne 18 rokov;
 2. používate jedinečnú e-mailovú adresu;
 3. máte trvalý pobyt na Slovensku;
 4. všetky vami poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a presné;
 5. beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak bude váš účet zrušený z dôvodov porušenia tejto dohody, všetky body odmeny MOBROG a nevyplatené alebo nedoručené odmeny prepadnú a stratíte právo podieľať sa na programe, vrátane informácií o všetkých aktuálnych ponukách alebo odmenách;
 6. beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že okrem týchto ZP, budú samostatne zverejnené podmienky pre odmeňovanie, ktoré sa budú riadiť oficiálnymi podmienkami prieskumu, ako vám boli oznámené;
 7. beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť MOBROG nenesie zodpovednosť voči vám ani voči žiadnemu riadiacemu orgánu za dane alebo stratu dávok v dôsledku získania odmien MOBROG;
 8. na Stránke nesmiete mať viac ako jeden účet*;
 9. musíte informovať MOBROG o každej zmene vašich osobných údajov, najmä zmeny e-mailovej adresy, pretože odmeny budú vyplácané prostredníctvom účtu PayPal na e-mailovú adresu uvedenú v profile vášho účtu;
 10. uchováte svoje meno používateľa a heslo v bezpečí a neumožníte ostatným ľuďom prístup k vášmu účtu. V prípade, že máte podozrenie na porušenie bezpečnosti vášho účtu, okamžite informujete MOBROG; a
 11. nebudete používať žiadne automatizované prostriedky vrátane skriptov, skriptov typu spider, robotov, internetových robotov, indexových prehľadávačov a pod. v súvislosti s vašou účasťou v zhromažďovaní bodov odmeňovania MOBROG alebo s akoukoľvek inou činnosťou na stránke.

MOBROG môže odmietnuť prihlášku každého nového člena od akejkoľvek osoby s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu na základe vlastného uváženia. MOBROG si vyhradzuje právo zrušiť účet Člena v prípade, že Člen poskytuje nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o členstve alebo inak porušuje tieto ZP.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Odkazované stránky

MOBROG môže poskytnúť odkazy na webové stránky tretích strán (ďalej len „Odkazované stránky“). Pokiaľ nie je uvedené inak na Stránke, služba MOBROG v žiadnom prípade nereviduje, neriadi a ani nekontroluje odkazované stránky. MOBROG nie je zodpovedná za obsah, dostupnosť, reklamy, produkty ani iný materiál takýchto Odkazovaných stránok ani za žiadne ďalšie odkazy uvedené na takýchto odkazovaných stránkach. Ak nie je uvedené inak na Stránke, tieto odkazy neznamenajú súhlas spoločnosti MOBROG alebo súvislosť s Odkazovanými stránkami. Je vašou výhradnou zodpovednosťou dodržiavať príslušné pravidlá a pokyny vzťahujúce sa na používanie Odkazovaných stránok (pokiaľ existujú). MOBROG nenesie v žiadnom prípade voči nikomu zodpovednosť, či už priamo alebo nepriamo, za žiadnu stratu či škodu vyplývajúcu alebo súvisiacu s vytvorením alebo používaním odkazov na Odkazovaných stránkach, samotných Odkazovaných stránok alebo informácií alebo materiálov, ktoré sú dostupné prostredníctvom týchto stránok. Svoje obavy smerujte na správcu alebo webmastera danej stránky. MOBROG si vyhradzuje výlučné právo na základe vlastného uváženia pridať, zmeniť, odmietnuť alebo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia všetky funkcie alebo odkazy na niektorú z Odkazovaných stránok zo Stránky a/alebo zaviesť rôzne funkcie alebo odkazy na rôznych Členov.

7. Zásady ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďuje a využíva táto stránka, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov MOBROG.

8. Zrieknutie sa záruk

MOBROG sa snaží, aby boli poskytované služby prístupné pre eventuálne vysoký počet Členov. Vzhľadom na vysokú technickú rozmanitosť, pokiaľ ide o hardvérové zariadenia, operačné systémy, typy prehliadačov a iné technické špecifikácie, nemôže MOBROG zaručiť kompatibilitu so všetkými existujúcimi zariadeniami, operačnými systémami a prehliadačmi. Ak na niektorých zariadeniach nie je možné využívať MOBROG, nesmie sa to považovať za diskrimináciu ani za cielené vylúčenie jednotlivca zo služieb MOBROG.

Zodpovednosť za dostupnosť Služby pre prístup a využívanie, inzerované výrobky a služby, ktoré sú ponúkané a majú byť dodané alebo poskytnuté prostredníctvom Služby a informácie poskytnuté v Službe sa vylučuje. Najmä v tomto rozsahu vylučuje MOBROG akúkoľvek záruku, že bude Služba poskytovaná bez prerušenia alebo bez chýb, že závady budú opravené, že Služba alebo server, ktorý sprístupňuje danú Službu, bude bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov, že používanie alebo následky používania služieb alebo že materiály, ktoré sú k dispozícii ako súčasť Služby, budú správne, presné, včasné alebo inak spoľahlivé.

9. Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom zákonom, MOBROG, jej materské a dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúci pracovníci ani zamestnanci nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody vrátane, okrem iného, škody za ušlý zisk, ujmy na dobrom mene, používanie, stratu údajov alebo iných nehmotných strát (aj keď bola služba MOBROG upozornená na možnosť vzniku takejto škody), až na ujmy na zdraví, fyzické ujmy alebo smrť a v prípadoch hrubej nedbanlivosti alebo právnych záruk nezávislé nedbanlivosti, ktoré vyplývajú z:

 • využívania alebo nemožnosti využívať službu;
 • používania alebo spoliehania sa na ľubovoľné informácie zverejnené na stránke;
 • nákladov na obstaranie náhradného tovaru a služieb vyplývajúcich zo zakúpenia alebo získania tovaru, údajov, informácií alebo služieb alebo prijatých správ alebo vykonaných transakcií prostredníctvom služby alebo vyplývajúcich zo služby;
 • neoprávneného prístupu k vašim prenosom alebo údajom alebo zo zmeny vašich prenosov alebo údajov;
 • vyhlásenia alebo konania tretej strany v rámci služby; alebo
 • akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa služby.

Spoločnosť SPLENDID RESEARCH GmbH alebo jej nástupca nie sú povinní vydať žiadne odmeny, ktoré súvisia alebo vyplývajú z nesprávneho použitia alebo zneužitia stránky a ani žiadnej osobe, ktorá poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje.

10. Zbavenie sa zodpovednosti

Týmto zbavujete MOBROG, jej materské a dcérske spoločnosti, pobočky a zamestnancov, zodpovednosti za všetky žaloby, nároky, súdne spory, požiadavky, škody, záväzky, náklady alebo výdavky, vrátane primeraných poplatkov za právne služby, vyplývajúce z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s

 • vašim využívaním Stránky alebo informácií alebo obsahu zverejneného na Stránke;
 • za vašu účasť v členskom programe Stránky alebo za použitie vášho mena používateľa a hesla;
 • alebo za vašu neschopnosť používať Stránku.

11. Ukončenie

Pozastavenie účtu Člena

Pokiaľ bude vaša e-mailová adresa neplatná alebo nepoužiteľná, pozastavíme váš účet po dobu 30 dní od momentu, kedy sa dozvieme o danom probléme. Počas doby pozastavenia budete mať prístup k vášmu účtu, ale nebudete dostávať pozvánky k prieskumom ani iné e-mailové správy, kým opakovane nepotvrdíme vašu e-mailovú adresu. Ak chcete zmeniť e-mailovú adresu, budete musieť kontaktovať našu podporu a uviesť svoju predchádzajúcu a novú e-mailovú adresu.

Ukončenia Členstva zo strany Používateľa

Máte právo kedykoľvek ukončiť túto dohodu medzi vami a MOBROG bez upozornenia a bez udania dôvodu. Ukončenie môže byť jednoducho vykonané zrušením vášho účtu Člena. V takom prípade nebudete mať žiadne právo požadovať žiadne obnovenie alebo vyrovnanie vášho obsahu voči MOBROG. Ak ukončíte svoje členstvo, prepadnú vám všetky nevyplatené alebo nedoručené splatné odmeny.

Ukončenie dohody týkajúcej sa bezplatných služieb zo strany MOBROG

MOBROG má právo ukončiť dohodu o využívaní svojich služieb s 30-dňovou lehotou. V takom prípade budete informovaný/-á e-mailom.

Ukončenie zo závažných dôvodov

Právo MOBROG vypovedať dohodu a členstvo zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté. MOBROG sa môže odvolať na závažné dôvody, najmä v prípadoch nedodržania alebo porušenia podstatných ustanovení tejto dohody. V takom prípade má MOBROG právo obmedziť prístup k ponúkaným službám v súčasnosti a aj do budúcnosti. MOBROG vymaže v takomto prípade váš členský účet, vrátane celého obsahu, a to v rozsahu stanovenom zákonom.

MOBROG si vyhradzuje právo ukončiť vaše členstvo bez predchádzajúceho upozornenia najmä v týchto prípadoch:

 • váš účet bol pozastavený po dobu dlhšiu ako 10 mesiacov;
 • používate účet pre zasielanie reťazových listov alebo masovej korešpondencie;
 • vykonávate nezákonný pyramídový alebo štrukturálny predaj a distribúciu;
 • prevádzkujete sexuálne explicitnú komunikáciu alebo komunikujete obťažujúcim spôsobom, ktorý porušuje ochranu detí a mladistvých a osobné práva;
 • využívate MOBROG na publikovanie extrémistického alebo protiústavného obsahu;
 • vyhýbate sa technickým bezpečnostným opatreniam;
 • šírite vírusy a/alebo malware;
 • kopírujete časti služby alebo celú službu;
 • zdieľate či rekonštruujete zdrojový kód pre komerčné, zneužívajúce alebo deštruktívne účely;
 • podieľate sa na analýze a/alebo automatickom čítaní softvéru, adresárov, údajov alebo obsahu Služieb MOBROG;
 • vytvárate, zdieľate, zverejňujete alebo integrujete externé aplikácie alebo iný nepodstatný obsah do služieb MOBROG.

Ak ukončí MOBROG vaše členstvo, prepadnú všetky vaše nevyplatené alebo nedoručené splatné odmeny. Ak ukončíme vaše členstvo, nebudete sa už nikdy v budúcnosti môcť znovu prihlásiť.

12. Duševné vlastníctvo

Všetky stránky a obsah v rámci tejto Stránky a súvisiacich prieskumov vrátane, okrem iného, textu, grafiky, audio, video, fotografií, prieskumov, log alebo iného materiálu, sú duševným vlastníctvom alebo sú schválené pre použitie službou MOBROG a držiteľov jej licencií, obchodných partnerov a pobočiek, vrátane všetkých ochranných známok, servisných známok, autorských práv, patentov a obchodných tajomstiev v nich obsiahnutých. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu MOBROG nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, publikovať, zobrazovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať a ani žiadnym iným spôsobom distribuovať obsah dostupný na týchto stránkach.

13. Použiteľné právo

Tieto Zmluvné podmienky sa riadia nemeckými zákonmi bez uvedenia do platnosti v krajine ohľadne stretu zákonov. Pokiaľ sa bude niektoré ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, bude takéto ustanovenie vymazané a zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti. Nadpisy sú iba pre referenčné účely a v žiadnom prípade nemôžu definovať, vymedzovať, vykladať ani popisovať rozsah príslušnej sekcie. Naša neschopnosť konať s ohľadom na porušenie z vašej strany alebo zo strany iných osôb nepredstavuje vzdanie sa nášho práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Tento dokument upravuje kompletné pochopenie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom tejto dohody.

14. Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu a použite kontaktný formulár uvedený na tejto webovej stránke.<

15. Salvátorská doložka

Pokiaľ bude ktorákoľvek časť tejto dohody neplatná z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné ju nahradiť zodpovedajúcim textom, ktorý je platný a zodpovedá zamýšľanému významu. Zvyšok dohody zostáva nedotknutý a v platnosti.

Image of a cookie with a bite taken out